Zawiercie

strona główna wróć

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE 2020-01-23 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

wyślij na e-mail

 

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zawiercie

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Potok.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zawiercie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.513.2019.AOK z dnia 7 stycznia   2020 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Ponadto  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem znak: NS/NZ-522-22/KA/19 z dnia 29 listopada 2019r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Potok nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, (www.tablica.zawiercie.eu),
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem http://www.zawiercie.bip.net.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
  • w Gazecie Wyborczej

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane