Zawiercie

strona główna wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II 2020-03-04 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

wyślij na e-mail

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zawiercie

              

                                                      podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zawiercie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.49.2020.AOK z dnia 28 lutego 2020 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Ponadto  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem znak: NS/NZ-522-02/KU/20 z dnia 28 lutego 2020r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, (www.tablica.zawiercie.eu),
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem http://www.zawiercie.bip.net.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
  • w Gazecie Wyborczej.

Obwieszczenie.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane