Zawiercie

strona główna wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo - zachodnią i śródmieście - etap II 2020-12-14 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

wyślij na e-mail

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXVI/418/20 z dnia 27 listopada 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo - zachodnią i śródmieście - etap II.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2021 r.       

        

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                             

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie - Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
    o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie-1.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane