Zawiercie

strona główna wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie 2020-07-21 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

wyślij na e-mail

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVI/208/19 z dnia 30 października 2019 r.,

zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Potok, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Przystąpienie),

 

 

w dniach od 31 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyłożony dokument wraz z drukiem uwagi udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Wyłożenie.

 

                 

                                 

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie - Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

Obwieszczenie.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane